Dapatkan peralatan percuma semasa anda mendaftar unifi dengan kami.

Broadband termination Unit (BTU) ialah unit menamatkan dari Network Access (TM Exchange) ke premis pelanggan. Unit  ini berfungsi seperti modem dan menterjemahkan nadi cahaya yang membawa data melalui kabel gentian optik menjadi isyarat elektrik.

Terdapat dua jenis BTU yang akan digunakan bergantung kepada premis pelanggan. Jika premis pelanggan adalah Rumah Teres, FTTH BTU akan digunakan dan jika premis pelanggan adalah Kondominium, VDSL2 BTU akan digunakan. Panel belakang BTU boleh menyokong kedua-dua internet dan perkhidmatan telefon.

BTU termasuk :
a) 2 x Phone (RJ11) output*
b) 4 x Internet (RJ45) output

*Hanya satu telefon akan diberikan dengan langganan perkhidmatan UniFi

Jaminan Peralatan (BTU): Sepanjang hayat

Harga : RM 500 (*Percuma dengan UniFi)

VDSL2 BTU kit

equipment-vdsl2-btu

 • 1x VDSL2 Modem
 • 1x Splitter
 • 1x 1 meter kabel Telefon (RJ11)
 • 1x 1 meter kabel Ethernet (RJ45)
 • 1x elektrik soket

FTTH BTU kit

equipment-ftth-btu

 • 1x FTTH Modem (Modem Onu)
 • 1x 1 meter kabel Telefon (RJ11)
 • 1x 1 meter kabel Ethernet (RJ45)
 • 1x elektrik soket

 

BTU (English)
Broadband Termination Unit (BTU) is a terminating unit from the Access Network (TM Exchange) into a customer’s premise. This unit functions like a modem and translates the pulses of light that carry data over the fibre optic cables into electrical signals.

There are two types of BTU which will be used depending on customer premise. If a customer premise is a landed property, the FTTH BTU will be used and if a customer premise is a high rise building, the VDSL2 BTU will be used. A BTU’s back panel can support both internet and telephone services.

A BTU has:
a) 2 x Phone (RJ11) output*
b) 4 x Internet (RJ45) output
*Only one phone will be given with the subscription of UniFi service

Equipment warranty : Lifetime

Price: RM 500 (*Free with UniFi)

The VDSL2 BTU kit

equipment-vdsl2-btu

 • 1x VDSL2 Modem
 • 1x Splitter
 • 1x 1 meter Telephone cable (RJ11)
 • 1x 1 meter Ethernet Cable (RJ45)
 • 1x Power adapter

The FTTH BTU kit

equipment-ftth-btu

 • 1x FTTH Modem (Onu Modem)
 • 1x 1 meter Telephone cable (RJ11)
 • 1x 1 meter Ethernet Cable (RJ45)
 • 1x Power adapter

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Telefon

Telefon DECT adalah talian tetap, Set Kord mudah alih yang menyalurkan perkhidmatan telefon UniFi. Telefon DECT adalah alat mudah alih yang juga boleh menyimpan nombor telefon dan nada dering. Pangkal telefon boleh digunakan untuk mengesan telefon jika ia tidak diletakkan di tempatnya.

Jaminan Peralatan : 1 Tahun

Harga : RM 74.00 (Bermula dari tarikh 25TH April 2012 dan seterusnya)

equipment-dectphone

 • 1x Dect Telefon dengan Caj Asas (Kediaman)
 • 1x 1 meter Telefon Cable (RJ 11)
 • 1x Elektrik Soket

 

Wireless Set (English)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Phone
DECT Phone is a portable fixed-line, in-house cordless phone set to deliver UniFi’s phone service. The DECT phone is a portable device can also store phone numbers and ring tones. The base of the phone can be used to locate the phone if it is misplaced.

Equipment warranty : 1 year
Price: RM 74.00 (effective 25th April 2012 onwards)

equipment-dectphone

 • 1x Dect Phone with Base Charge (Residential)
 • 1x 1 meter Telephone Cable (RJ 11)
 • 1x Power Adapter

 

 

Gateway kediaman beroperasi seperti router yang menyediakan akses Internet Berkelajuan Tinggi, IPTV dan perkhidmatan telefon. Ia juga membolehkan aktiviti masa sebenar dalam talian seperti streaming video, permainan dalam talian dan audio sebenar semasa. Gateway kediaman boleh menyediakan sambungan tanpa wayar dengan peranti 802.11n tanpa wayar.

Jaminan Peralatan : 1 Tahun

Harga : RM 120.00 (Bermula dari tarikh 25TH April 2012 dan seterusnya)

equipment-RG

 • 1x Gateway Kediaman
 • 1x 1 meter kabel Ethernet (RJ45)
 • 1x Elektrik Soket

 

Residential Gateway (English)

The Residential Gateway (RG) operates like a router which provides High Speed Internet access, IPTV and phone service. It also allows real – time online activities such as video streaming, online gaming and real – time audio. The RG can provide wireless connection with other 802.11n wireless devices.

​Equipment warranty : 1 year
Price: RM 120.00 (effective 25th April 2012 onwards)

equipment-RG

 • 1x Residential Gateway
 • 1x 1 meter Ethernet Cable (RJ45)
 • 1x Power Adapter
Set Top Box (STB) adalah alat elektronik maklumat digital yang disediakan untuk pelanggan pakej kediaman. Ia adalah terminal yang menyediakan perkhidmatan streaming melalui televisyen. STB berjalan pada satu sistem operasi masa nyata yang membolehkan konfigurasi jauh, pemantauan jarak jauh dan penambahbaikan. Perkhidmatan HyppTV berfungsi apabila STB yang disambungkan kepada TV HD. Ia adalah sama dengan TV kabel kecuali dalam kes ini, sambungan jalur lebar digunakan untuk menyampaikan perkhidmatan.

Ciri-ciri STB:

 • Menyokong MPEG2, MPEG4, H.264 / ASVC dan VC_1 (WMV9) dalam kedua-dua televisyen definisi standard dan tinggi
 • Membenarkan pengguna berpengalaman mengalami perkhidmatan interaktif, fleksibel dan individu
 • Tanpa gangguan cuaca buruk
 • Boleh diletakkan sama ada secara melintang atau menegak
 • Menyokong kedua-dua HDMI dan VGA output
 • Alat kawalan jauh boleh diselaraskan dengan alat kawalan jauh TV ini

Jaminan Peralatan: 1 Tahun (Hanya untuk STB)

Harga : RM 400.00 (Bermula dari tarikh 25th April 2012 dan seterusnya)

*Alat Kawalan Jauh HyppTV juga dijual secara berasingan di TMpoint pada harga RM25 setiap satu

equipment-stb

 • 1x Set-Top-Box (STB)
 • 1x Kabel HDMI
 • 1x 1 meter kabel Ethernet (RJ 45)
 • 1x Kabel RGB
 • 1x kabel USB
 • 1x Elektrik Soket

 

SetTopBox (English)

Set Top Box (STB) is a digital information electronic device provided to subscribers of the Residential package. It is a terminal that provides streaming services through a television. The STB runs on an embedded real-time operating system which allows remote configuration, remote monitoring and remote upgrade. HyppTv services works when a STB is connected to a HD TV. It is similar to cable TV except in this case, a broadband connection is used to deliver the services.

Features of the STB:

 • Supports MPEG2, MPEG4, H.264 / ASVC and VC_1 (WMV9) in both standard and high definition televisions
 • Allows users to experience interactive, flexible and individualized services
 • It is not susceptible to weather interference
 • Can be placed either horizontally or vertically
 • Supports both HDMI and VGA output
 • The remote control can be synchronized with a TV’s remote control

Equipment warranty : 1 year (only for STB)

Price: RM 400.00 (effective 25th April 2012 onwards)

*HyppTV Remote Control is also sold separately at TMpoint at RM25 each

equipment-stb

 • 1x Set-Top-Box (STB)
 • 1x  HDMI Cable
 • 1x 1 meter Ethernet Cable (RJ 45)
 • 1x RGB Cable
 • 1x USB Cable
 • 1x Power Adapter